One Possession
Varsity 2022-23
ROSTER
02
Ryan
Goyal
Jr | Varsity
03
Todd
Nava
Sr | Varsity
04
Chase
Leslie
So | Varsity
05
Brendan
Broussard
Sr | Varsity
10
Colin
Shafer
Jr | Varsity
11
Zach
Ebel
Sr | Varsity
12
Ethan
Xu
Sr | Varsity
24
Trent
Burkhalter
Jr | Varsity
25
Caleb
Massey
So | Varsity
30
Teagan
Nguyen
Jr | Varsity
31
Druv
Robinson
Sr | Varsity
32
Josh
Lowe
Sr | Varsity
33
Jack
Werts
Jr | Varsity
34
Nick
Galloway
Sr | Varsity
35
Brandon
Stauty
So | Varsity