One Possession
2020-2019 Varsity Roster
ROSTER
02
Jeffrey
Mills
Sr | Varsity
03
Jonathan
Ryan
Sr | Varsity
04
Jack
Richter
Sr | Varsity
05
Grayson
Downs
Sr | Varsity
10
Gavin
Green
Sr | Varsity
11
Preston
Evans
Sr | Varsity
12
Robert
Cieri
Sr | Varsity
22
Hayden
Lacy
Jr | Varsity
25
Preston
Vandermyde
Jr | Varsity
34
Hamza
Kazi
Sr | Varsity